۱۰۰ دانشمندی که جهان

این کتاب شما را با رشد و توسعه ایده‌های علمی ۵۰۰ سال گذشته و با بانیان این ایده‌ها آشنا می‌کند. در این کتاب از حدود سال ۱۵۰۰ به بعد به ترتیب زمانی آمده است.

مهم در حکم فعالیتی افزایشی در هم‌کنشی ارائه‌ می‌شود و حاصل کار پژوهشگران، معاصران و آیندگانشان را تغذیه  می‌کند. حتی بزرگ‌ترین ذهن‌های علمی از نیوتون گرفته تا لاووازیه، پاستور و اینشتین، حاصل کار دیگران بهره برده‌اند.

آدمی طی قرون به دفعات به راه خطا رفته است. ایده‌هایی که در زمان‌های گوناگون از حمایت همگانی برخوردار بوده‌اند مثل جهان هستی زمین مرکز، نظریه‌ی فلوژیستون، اِتر و … که بعدها نادرستی آن‌ها به اثبات رسیده.

چنانچه سری به پاسخ پرسش‌ها علمی از جمله درباره‌ی آزمایش مایکلسون-مورلی یا کارهای مندل یا… بزنید، از پیشرفت‌های علمی نیمه اول قرن بیستم آگاه می‌شوید: حوزه‌ی ذهنی خاصی چون تکوین ایده‌ی اتم یا استدلال‌های مربوط به سن کره زمین و…